logo
Team
Team Members

SAS Certified Data Scientist

  • Jamaliah Jaafar Jamaliah Jaafar
  • Mazreha Ya'akub Mazreha Ya'akub
  • Nur Aziha Mansor Nur Aziha Mansor
  • N. Rajkumar A/L V. Nagarethinam N. Rajkumar A/L V. Nagarethinam
  • Mior Norazman Mior Daud Mior Norazman Mior Daud
  • Wan Ahmad Ridhuan Wan Jaafar Wan Ahmad Ridhuan Wan Jaafar
  • Veronica S.Jamilat Veronica S.Jamilat
  • Tengku Noradilah Tengku Jalal​ Tengku Noradilah Tengku Jalal​
  • Wan Mohd Haffiz Mohd Nasir Wan Mohd Haffiz Mohd Nasir